Zateplení fasády

Zateplování rodinného domu
Zateplení fasády, foto med

Poté, co jsme fasádu domku připravili – postup je v předchozím článku – přejdeme ke krokům, které vedou přímo k zateplení fasády. Izolační desky se nejen lepí, ale navíc připevňují talířovými hmoždinkami. Ty se zatmelí a pak přijde na řadu armovací síťka, na ni fasádní omítka a nakonec  fasádní barva. Domek bude jako nový a náklady se nám vrátí v podobě úspor za vytápění.

Průřez zateplenou obvodovou stěnou:

 1. zdivo
 2. zateplovací desky (polystyrén nebo minerální vlna)
 3. zatloukací talířovité příchytky neboli hmoždinky
 4. armovací tkanina
 5. fasádní omítka
 6. soklové kolejničky

Připevnění izolačních desek příchytkami

Izolační desky, foto med

Kromě lepení se desky ještě mechanicky připevňují k fasádě příchytkami. To ještě jednou zvyšuje spojení mezi izolačními deskami a zdivem. Podle schématu se deskami vyvrtají otvory do zdi a do nich se zastrčí zatloukací talířovité příchytky. Několika údery kladiva je připevníme do vyvrtaného otvoru. Nic se nemusí šroubovat. Důležité je, aby talíře příchytek byly zamáčknuty do desky pevně bez pohybu a tak daleko, aby byly v rovině s povrchem a nejlépe zapuštěny asi 2 až 3 mm pod povrch izolantu. Pokud by talíře vyčnívaly nad deskami, byla by později v těchto místech omítka příliš slabá a naopak, budou-li moc hluboko, bude omítka příliš silná a po dešti budou dlouho vysychat. Těžší systémy o plošné hmotnosti nad 10 kg/m2 (nejvýše 25 kg/m2) se kotví hmoždinkami přes výztužnou vrstvu tvořenou armovací tkaninou a výztužnou stěrkou. Množství hmoždinek a jejich rozmístění vyplývá z projektové dokumentace – minimální počet je 6 ks/m2, na nárožích objektu je vyšší. Při osazování hmoždinek (talířů) nesmí dojít k poškození izolantu.

Zateplování domu, foto med
 1. Izolační desky dodatečně připevníme zatloukacími příchytkami. 8mm vrtákem vyhloubíme otvory, do nich nasadíme příchytky. Dáváme je jak do rohů desek, tak i do středu.
 2. Kladivem příchytku zatlučeme, až talíř pevně sedí na desce. Rovinu rovnoměrnosti příchytek kontrolujeme vodováhou. Takto připravíme celou plochu, příchytkami nešetříme.
 3. Příchytky se umisťují podle daného schématu. Když se používají silnější izolační desky, je doporučeno doprostřed desky připevnit dvě příchytky.

Zesílení vnějších rohů

Všechny vnější rohy izolačních desek z polystyrénu musí být zvláště dobře chráněny proti mechanickým vlivům. V těchto místech lepíme speciální rohové úhelníky z hliníku, které mají pruh sítě. Ztužujícími rohovými lištami osadíme rohy špalet, okenní otvory a veškeré klempířské výrobky s dostatečným přesahem přes izolaci včetně jejich ukončení či napojení na zateplovací systém. To vše proto, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplené fasády a následně k jejímu znehodnocení. Lepíme je stěrkovacím lepidlem, kterým jsme přilepili desky ke stěně.

Zateplení kolem oken – armovací síť, foto med

 1. Po připevnění desek příchytkami nanášíme lepicí stěrku. Začínáme u rohu domu. Nanesené lepidlo roztáhneme ozubenou stěrkou (ozubené 8 mm).
 2. Tato práce slouží k fixaci rohového úhelníku. Do čerstvě roztaženého lepidla zamáčkneme rohový úhelník z hliníku a vyrovnávacím profilem s vodováhou svisle vyrovnáme.

Armovací síť pro plochy

Po vyztužení rohů přijde na řadu vyztužení celé plochy neboli armovací stěrkování. To je proces, při kterém se nanáší tmel na izolaci a zároveň se armuje vkládáním výztužné síťoviny. Naneseme stěrkovací lepidlo, roztáhneme ho ozubenou stěrkou a odshora dolů do něj pokládáme pruhy armovací sítě. Síť zatlačujeme do čerstvého lepidla hladítkem. Pruhy překrýváme 10 cm přes sebe, přitom nesmí být narušena rovinnost v místě překrytí síťoviny. Vždy musíme dodržet minimální zakrytí výztužné tkaniny rovnoměrnou, nejméně 1 mm silnou vrstvou stěrkového tmele. Celková tloušťka armovací vrstvy je obvykle 2 až 6 mm. U tepelného izolantu z minerálních vláken je celková tloušťka obvykle 3 až 6 mm. Výztužná tkanina musí být uložena v polovině až dvou třetinách tloušťky výztužné vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Pozor – výztužná síťovina se nesmí pokládat předem na povrch izolačních desek a následně překrýt stěrkovým tmelem! Necháme proschnout a natřeme základ pro minerální omítky. Po vytvrzení tvoří dokonale pevný ochranný obal zateplené fasády.

Zateplování domu, foto archiv
 1. První pruh sítě je již po stranách úhelníku, zatlačili jsme ji do lepidla. Síť by ale neměla celá zmizet pod lepidlem, její struktura by měla být na povrchu rozpoznatelná.
 2. I v místě oken a dveří použijeme úhelníky a síť. Také zde lepidlo roztáhneme ozubenou stěrkou a nasadíme a vyrovnáme rohový úhelník. Síť vystřihneme přesně pro špaletu a překlad.
 3. Použitá síť chrání místo kolem oken a dveří před trhlinkami z nárazů a z kolísání teplot. Hladítkem natáhneme na celou plochu vrstvu lepidla v síle asi 4 mm.
 4. Lepidlo roztáhneme ozubenou stěrkou a do něj připevníme armovací síť. Začínáme vždy od shora dolů. Potom povrch sítě zakryjeme do roviny lepidlem. Spoje překrýváme o 10 cm.
 5. Síť nesmí prosvítat. Místa kolem oken dodatečně zesílíme – celý postup zopakujeme – úhlopříčně ke každému rohu vložíme pruh armovací sítě o velikosti asi 50 x 30 cm.
 6. Po dostatečném proschnutí (na 14 mm nanesené vrstvy počítáme 1 den) naneseme malířským válečkem na celou plochu základní nátěr pro minerální omítky.

Šlechtěná omítka chrání zateplení

Na omítnutí zatepleného domu záleží jak životnost zateplení, tak vzhled fasády a objektu jako celku. Před omítáním podkladní stěrkovou vrstvu případně zbrousíme a napustíme penetračním nátěrem, aby došlo k optimální úpravě této vrstvy (stejnoměrné savosti povrchu), neboť bude v budoucnu namáhaná objemovými změnami izolantu a toto tahové napětí bude přenášet do povrchové úpravy – omítky. Použili jsme minerální šlechtěnou omítku, která se míchá pouze s vodou. Takzvaná zatřená omítka se nanáší čerstvá do čerstvé. Práci nesmíme přerušit, aby nedošlo k viditelným přechodům. Omítku hladítkem rovnoměrně stahujeme na velikost zrna. Potom plochu stočíme pěnovým hladítkem, takže vznikne jemná struktura. Šlechtěnou omítku můžeme v případě potřeby jednou přetřít barvou.

 1. Bílou zatřenou omítku jsme míchacím nástavcem na vrtačku promíchali v čisté nádobě s vodou. Hladítkem ji rovnoměrně silně nanesli na stěny a stáhli na sílu zrna.
 2. Jemnou strukturu uděláme pěnovým hladítkem. Na hrubší omítku použijeme plastové hladítko. Takto vytvoříme strukturu na celé ploše a rovnoměrný povrch termofasády.