Správný strop

Stavba rodinného domu
Správný strop, foto med

Podlahy jsou vodorovné nosné konstrukce dělící prostor budovy svisle na jednotlivá podlaží. Správný strop zabezpečuje vodorovné vyztužení objektu, přičemž volbu nosné konstrukce stropu je zásadní pro to, jak budovu využíváme. Konstrukce se skládá z nosné části stropu, podlahy a podhledu, přitom tloušťka této konstrukce bude co nejmenší, aby se nezvětšovaly konstrukční výšky jednotlivých podlaží a tím i celková výška budovy.

Hlavním požadavkem je u stropu únosnost a stabilita. Konstrukce musí bezpečně přenášet jak vlastní hmotnost, tak dynamické užitkové zatížení do svislých nosných konstrukcí budovy. Převážné zatížení stropu přitom tvoří jeho vlastní tíha. Zvětšováním rozpětí narůstá plošná hmotnost stropu a zvětší se zatížení na svislé nosné konstrukce – tedy stěn, sloupů a základů. To samozřejmě zvýší náklady stavby.

Strop i podlahy musí vydržet i oheň

Stavba domu, foto med

Konstrukce musí vykazovat minimální průhyby, protože nadměrná deformace stropu může způsobit poruchy podlahy nebo podhledu a též nepříznivě působit na vnitřní dělicí konstrukce – příčky. Měli bychom na to myslet při montáži lehkých montovaných příček a nechat u styku se stropem určitou dilatační mezeru. Strop je nesmírně důležitý i s ohledem na možný požár. V tomto ohledu je odolnost dělicích stropních konstrukcí limitovaná časem v minutách, během kterého konstrukce odolává působení ohně. Minimální požární odolnost stropů je roztříděna do pěti stupňů.

Aby se konstrukcí nešířil zvuk a neutíkalo teplo

Akustická deska, foto archiv

Strop by měl být konstruován i podle akustických požadavků. Jde přitom jak o vzduchovou neprůzvučnost (šíření zvuku vzduchem), tak na kročejovou neprůzvučnost (šíření zvuku hmotou konstrukce). A pak jsou zde i požadavky na dodržení tepelně-technických hledisek, tedy patřičných hodnot tepelného odporu. Jinak bychom nedodrželi energetické normy čili nemuseli prostory vůbec vytopit. S tím souvisí i omezení tepelných mostů. V praxi to znamená, že nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce má být nad teplotou rosného bodu, aby se vyloučilo riziko plísní.

Dřevěné stropy

Dřevěný strop, foto Michal

Všechny stropy můžeme z konstrukčního hlediska rozdělit na deskové a nosníkové. Na dřevěné konstrukce se používá měkké dřevo. Jejich montáž je snazší a plošná hmotnost menší, takže se dnes uplatňují hlavně u rodinných domů nebo třeba rekreačních chat. Požární odolnost je ovšem menší a problémem může být i menší tuhost ve vodorovném směru, tedy mohou zde být určité průhyby. Proti hnilobě, hmyzu a dřevokazným houbám vyžadují dřevěné stropy a podlahy správnou ochranu a impregnaci.

Železobetonové stropy

Cihelné překlady, foto archiv

V současnosti se používají nejčastěji. Jsou odolné, tuhé v horizontální rovině, požárně odolné a dají se i libovolně tvarovat. Ovšem hodně váží a tuto hmotnost přenášejí do svislých konstrukcí a základů. Monolitické železobetonové stropy jsou vybetonované do bednění přímo na stavbě. To je jistě výhodné. Na druhé straně ovšem přinášejí velkou stavební pracnost, náročné vyztužování, omezení výstavby v zimně a technologické přestávky. Také bednění a doprava betonu něco stojí. Práce s prefabrikovanými (montovanými) železobetonovými stropy je rychlá a méně pracná. Panely z nichž se skládá jsou vyztuženy nejčastěji v jednom směru a ukládají se na dvě protilehlé stěny anebo průvlaky. Stykové plochy panelů jsou tvarované a sem se vkládá styková výztuž a na ni betonová zálivka, které zajišťují vodorovnou tuhost. Náklady na dopravu bývají značné. Prefabrikované monolitické železobetonové stropy jsou kombinací předchozích způsobů: prefabrikovaná část zpravidla plní funkci skrytého bednění takže se minimalizují nevýhody monolitické i montované stavby.

Ocelové a ocelobetonové spřažené stropy

Betonové nosníky, foto archiv

Dnes se kromě běžných ocelových nosníkových stropů používají spřažené ocelobetonové stropy z ocelových nosníků, tvarovaných ocelových plechů a monolitické betonové desky. Ocel hodně unese, méně váží a celkem snadno se montuje. Takové stropy se proto používají pro velká rozpětí a zatížení, na druhé straně ocel více stojí, má menší požární odolnost a musíme ji chránit proti korozi. Také akustické vlastnosti jsou horší a je proto dobré ocelový strop kombinovat s betonovou deskou. Stropnice jsou z válcovaných, příhradových nebo z plnostěnných svářených ocelových profilů. Spřažené ocelobetonové stropy představují ocelový nosník spřažený trnem s nadbetonovanou deskou. Ale desky mohou být i z tvarovaných ocelových plechů, plechobetonu nebo známých keramických hurdisek.