Správné zabudování oken

Novostavba s otvory pro zabudování oken
Správné zabudování oken, foto med

Vnitřní teplota v domě se obvykle pohybuje okolo 20 °C a vzdušná vlhkost kolem padesáti procent, to znamená, že kondenzační teplota bude 9,3 °C. Musíme proto dbát na dobré utěsnění a vhodnou instalaci oken, aby i okolí okna bylo teplejší než 12 °C. Při nižších teplotách se bude vlhkost trvale srážet v okolí oken, která budou plesnivět. Rozhodujícím momentem pro správnou funkci je kromě jejich vlastní konstrukce i správné zabudování oken do obvodového pláště.

Správné zabudování oken závisí na dvou faktorech. Jednak na poloze oken vůči líci fasády a jednak na řešení připojovací spáry.

V ose zdiva

Zabudované okno, foto med

U běžných zděných jednovrstvých konstrukcí je obvyklé zabudovat okna i dveře v ose zdiva, což je důležité kvůli omezení tepelných mostů a vzniku rosného bodu. Připojovací spára musí zejména u okna umožňovat řádné ukotvení a jeho dilataci v nosné konstrukci a taky nesmí být stékavá. Okna můžeme osazovat přímo do hrubého zdiva, nebo až na hotové ostění. Podle druhu obvodového pláště se pak rozhodujeme pro způsob kotvení. Do ostění a do klasických materiálů, jakými je například cihla, pórobeton apod., jsou ideální hmoždinky. K vlastnímu upevnění oken vybereme výhradně speciální hmoždinky nebo páskové kotvy.

Správné umístění oken

  • Nejprve musíme rozhodnout (zvláště při rekonstrukci domu) o správném umístění oken ve stěně. V praxi se ukázalo, že nejvhodnější místo pro okno je uprostřed hloubky zdi, u víceplášťového zdiva pak v oblasti izolační vrstvy.
  • Ověříme si, že míry oken i stavebních otvorů odpovídají, jinak hrozí prasknutí okenního rámu.
  • Okna přichytíme a k závěrečnému upevnění přistoupíme až po kontrole vodorovného a svislého vyvážení okna s minimální šířkou spáry. Spára po obvodu okna je významné místo, které musí zachytit veškeré změny délky profilů působením teploty – tzv. tepelnou dilataci.
  • Na předepsaná místa okenního otvoru podložíme speciální podložky, které uspořádáme tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů. Používají se zasklívací podložky nebo dřevěné destičky, síly působící na rovinu okna musí rozložit a přenést na těleso stavby.
  • V případě eurooken umístíme okno v plášti budovy co nejblíže hlavní izolační vrstvě, případně izolačnímu materiálu uvnitř stěn, čímž zamezíme, aby zima pronikala kolem vsazeného rámu. A z vnější strany musí být dost vodovzdorné izolace, které vydrží i rychlé změny teplot. Každé okno instalujeme kvůli plynulému otevírání křídla zcela kolmo k zemi, a všechna ve stejné výšce.

Upevnění oken

Zabudovaná okna, foto med
  • K mechanickému upevnění použijeme kovové hmoždinky a odpovídající šrouby (nikdy ne hřebíky), turbošrouby nebo kotvičky. V žádném případě nepoužíváme montážní pěnu ani lepidla. Také musíme dodržovat výrobcem určené vzdálenosti od okraje zdiva a osovou vzdálenost.
  • Po upevnění oken pečlivě zkontrolujeme pevnost hmoždinek, svislé i vodorovné vyvážení. Pak vyčistíme spáry, odstraníme všechny pomocné klíny a zkontrolujeme plnou funkčnost okna.
  • Po ukotvení dokonale utěsníme připojovací spáru – na venkovní straně materiálem zabraňujícím zatečení do prostoru spáry, ale současně umožňujícím její odvětrání. Na vnitřní straně těsnící parotěsnou fólií.

Omítací lišty

Omítací lišty chrání eurooken i plastová okna z vnější před poškozením při montáži do hrubé stavby a následné úpravě omítky v okolí oken. Další funkcí lišty je zabránění praskání omítky v místech styku rámu s omítkou a ochraně před vlhkostí pronikající při dešti z omítky do okenního rámu. Také zabezpečují pružný spoj a geometricky přesné linie i zakončení omítky.