Likvidace odpadních vod

Potrubí odvádí odpadní vodu na louku
Likvidace odpadních vod, foto archiv

Ať se nám to líbí nebo ne, je v industriální společnosti největší prioritou likvidace odpadních vod. V souvislosti s bydlením produkujeme při různých činnostech velké množství odpadní vody. A těchto odpadů se  lze zbavovat pouze při respektování pravidel, které vycházejí ze zákona.

Kadibudka, foto med

Při stavbě nebo rekonstrukci domu, kdy dobře zvažujeme všechny jeho budoucí funkce, musíme zejména pamatovat na bezproblémovou likvidaci (zničení) odpadu včetně vzniklé odpadní vody k tomu oprávněnou organizací nebo vlastními prostředky.

Zákony a vyhlášky

  • Zákony a z nich vycházející vyhlášky definují odpadní vodu jako tu, která pochází z atmosférických srážek, nebo je použitá mimo vodní zdroj, a jejíž jakost (složení a teplota) nějak změnila lidská činnost. Zákon kromě vod povrchových rozlišuje vody podzemní (v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách) a vody zvláštní, spojené například s důlní činností člověka.
  • Každý ze zákona zodpovědný, tedy ten, který odpadní vody produkuje a vypouští, se jich může zbavovat jen na základě povolení vodohospodářského orgánu. V souvislosti s bydlením mluvíme o splaškové odpadní vodě od obyvatelstva (splašky). Sem patří i odpadní vody ze služeb, např. kuchyní či hygienických zařízení. Jiná je situace v případě odpadních vod pocházejících z průmyslové výroby, dopravy a služeb – městské odpadní vody.

Veřejná kanalizace

Kanalizace, foto archiv

V místech, kde je zavedená veřejná kanalizace, problém nevzniká – řídí se kanalizačním řádem. Všichni této služby rádi využijí a tekuté odpady vypouštějí do kanalizace, musíme jen respektovat pokyny vodohospodářského orgánu. Například vlastník nemovitosti napojené na kanalizační řad je povinný část nebo celou kanalizační přípojku udržovat v náležitém technickém stavu.

Když veřejná kanalizace chybí

Tam, kde veřejná kanalizace chybí nebo se na ni z nějakého důvodu nemůžeme napojit, musíme vybudovat vlastní čištění odpadních vod, případně řešit jejich zneškodňování jinak. Předně potřebujeme povolení vodohospodářského orgánu. Jejich souhlas musíme mít i později, abychom vůbec směli už vyčištěné odpadní vody vypouštět do vod povrchových. Vypouštění vod bez povolení je vážný přestupek, který by se nám mohl nepříjemně prodražit.