Jímka a septik

Na mnoha vesnicích  chybí veřejná kanalizace. Proto  si zde lidé pořizují jímku a septik
Jímka a septik, foto med

V mnoha českých vesnicích zcela chybí veřejná kanalizace. Pokud na takovém místě máme dům nebo chalupu, nezbude nám, než likvidaci odpadních vod řešit vlastními silami – jímka a septik. Pořídíme si poměrně levnou jímku, dražší a účinnější septik nebo dokonalou domácí čistírnu odpadních vod. Účinné, čisté a ekologické řešení je také vybudování kořenové čističky.

Jímka neboli žumpa

Jímka je jakýmsi východiskem z nouze. Její stavbu povoluje stavební úřad a její stěny nesmí nic propouštět. Jímka odpadní vodu pouze shromažďuje. Nečistí ji a je ji nutné poměrně často vyvážet. Musí být tedy na místě, kam může bez problémů zajíždět fekální vůz. Dáváme jí přednost před stavbou vlastní čistírny vod v případě, že v místě v dohledné době plánují výstavbu veřejné kanalizace. To proto, že bychom stejně museli případnou čistírnu vody v době dokončení veřejné kanalizace na vlastní náklady odpojit, neboť už jednou vyčištěnou odpadní vodu nelze vypouštět do veřejné kanalizace. Žumpu volíme také pro příbytky určené k rekreaci, anebo nechceme-li nebo nemůžeme investovat do dražší varianty.

Celoplastové jímky

Plastová jímka, foto med

Jímky z plastu mohou být hranatého nebo válcového tvaru jsou vyrobené z polypropylenových desek a návinu zdravotně nezávadných, chemicky odolných, s nulovou nasáklivostí a vysokou odolností v tahu. Jsou opatřené jedním nebo více vtoky a vstupním otvorem, sloužícím ke kontrole výšky hladiny a zároveň k vyčerpávání obsahu jímky. Jímky a nádrže jsou konstrukčně opatřené systémem žeber a výztuží, který zajišťuje jejich stálý a pevný tvar. Počítáme i s tím, že k jímce musíme přivést kanalizační přípojku z domu.

Povolení

Ke stavbě jímky potřebujeme stavební povolení nebo ohlášení stavby stavebnímu úřadu (do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3 m).

Předpokládané náklady

Na stavbu jímky počítáme orientačně s těmito náklady: 300 Kč stavební povolení + podle množství a místních cen okolo až 30 000 Kč ročně za vývoz žumpy + samotná stavba a kanalizační přípojka z domu (plastové jsou od asi 10 000 do 40 000 Kč).

Septik

Septik, foto med

V septiku se splaškové vody z domácnosti jednoduchým způsobem čistí. Kaly unášené odpadní vodou se usazují v jeho jednotlivých komorách, kde dochází k jejich degradaci anaerobním vyhníváním. Voda zbavená kalů se odvádí do kanalizace. V podstatě se jedná o betonovou či plastovou usazovací nádrž, rozdělenou do několika komor, kterými voda postupně protéká. Na počtu komor je závislá účinnost septiku. Čím jich je více, tím více se usazuje nečistot. Přesto septik v naprosté většině případů nedosahuje takové účinnosti, aby odpadní vody dobře vyčistil. Doplní se zemním, štěrkovým či pískovým filtrem, který na něj navazuje a dostatečně vodu dočistí: takováto varianta se kvalitou čištění blíží k výkonu domovním čističkám. Septik se hodí se všude tam, kde není kanalizace a nechceme investovat do čističky nebo často vyvážet žumpu. Je ideálním řešením pro rekreační objekty.

Plastová nádrž a kal

Plastová nádrž, foto med

Uzavřená vodotěsná plastová nádrž je svařená z vysoce chemicky odolných polypropylenových desek, s nulovou nasákavostí a vysokou odolností v tahu. Přístup do jednotlivých komor umožňují komínky opatřené plastovým poklopem. Kontrolujeme vrstvu usazeného kalu a v případě, že výška kalu dosahuje jedné třetiny užitečné hloubky, je nutné kal vyvézt, a to alespoň jednou za rok. Používáme-li biofiltr s bakteriemi, musíme při vybírání ponechat v septiku patnácticentimetrovou vrstvu kalu pro naočkování kalu čerstvého. Místo ukládání kalů volíme tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy.

Filtr pro septiky

Zemní filtr je určen pro dočištění mechanicky předčištěných odpadních splaškových vod z malých zdrojů znečištění, tj. jako druhý stupeň čištění k RD a rekreačním objektům. Má malou hmotnost, 100% vodotěsnost a rychle se instaluje. Provoz filtrů je jednoduchý, má nízkou energetickou spotřebu a vyšší toleranci k nárazovému zatížení a toxickým látkám. Ve všech skrápěných biologických filtrech se napodobuje čištění probíhající v půdních filtrech a probíhají zde aerobní čisticí procesy založené na samočisticích schopnostech vody. Na náplních se utvoří množství různých anaerobních organismů a vytvoří se biologický povlak, kde se zachytí rozpustné koloidní nečistoty, které mikroorganismy rozkládají.

Povolení

Stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod vyřídíme na vodohospodářském úřadě. Často se stává, že septik je postavený nelegálně. V takovém případě je nutné před požádáním o povolení k vypouštění zlegalizovat stavbu septiku.

Předpokládané náklady

Na stavbu jímky počítáme v roce 2012 orientačně s těmito náklady: 300 Kč za poplatek za stavební povolení, podle množství a místních cen okolo 1000 – 2000 Kč za roční vývoz kalu, 10 000 – 40 000 Kč za nádrž (betonová nebo plastová) a 10 000 – 35 000 Kč za filtr (podle velikosti).