Zábradlí na schodišti

Obbložené schodiště opatřené nerez zábradlím
Kovové zábradlí, foto med

Nejen schodiště, ale i šikmé přístupové cesty mají své normy, podle kterých je stavíme. A k těmto plochám, stejně jako k vyvýšeným terasám, patří zábradlí na schodišti – povinnost postavit ho rovněž podléhá určitým pravidlům.

Zábradlí na schodišti je důležité. Podle stavebního zákona a dalších předpisů musí mít každé podlaží domu (mimo vstupního, které je přístupné přímo z upraveného terénu), přístupné alespoň jedním schodištěm. Další schodiště (pomocná) se navrhují především pro řešení únikových, popřípadě zásahových cest v souladu s normovými hodnotami. Místo schodišť je možné navrhnout šikmé rampy, které na únikových cestách ale nesmí mít větší sklon než 1:8.

Zabezpečení volného prostoru

Montované schodiště, foto archiv

Všechny přístupné pochozí plochy stavby, kde hrozí nebezpečí pádu osob, opatříme ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou). To musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém. Zábradlí zřídíme i na volném okraji pochozí plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění plochy (například s omezeným přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob, provozy určené pro děti, hlediště). Za volný prostor se nepovažuje prostor zakrytý konstrukcí, která odpovídá zatížení pěším provozem.

Kde musí být zábradlí

Zábradlí nezřizujeme jen tam, kde brání základnímu provozu, pro který je plocha určena (rampy na nakládání, bazény, jeviště apod.). Anebo při hloubce volného prostoru nejvýše tři metry, pokud je ovšem na volném okraji plochy zřetelně vymezený nepochozí bezpečnostní pás široký nejméně 150 cm.

Stavební požadavky na zábradlí

Detail zábradlí, foto archiv

Stavební úřad posuzuje zábradlí mj. na základě vyhlášky O obecných technických požadavcích na výstavbu. Hlavními požadavky na zábradlí z jejího pohledu jsou především výška zábradlí, vzdálenost mezi výplněmi zábradlí a také jeho pevnost. Šikmé zábradlí schodišť opatříme madlem, umístěným ve výšce nejméně 90 cm a nejvíce 120 cm – madlo zábradlí nesmí mít ostré hrany, výstupy apod.

Výška zábradlí

Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla může být:

Litinové zábradlí, foto med
  1. snížená – 90 cm, pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3 metry
  2. základní – 100 cm, ve všech případech, kdy není předepsána větší výška nebo dovolena snížená výška
  3. zvýšená – 110 cm, když je hloubka volného prostoru větší než 12 metrů, nebo když se pochozí plocha ve vzdálenosti menší než 1 metr svažuje k volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, bez ohledu na hloubku volného prostoru, anebo ve volném prostoru, kde je ohrožení látkami škodlivými zdraví
  4. zvláštní – 120 cm, pokud je hloubka volného prostoru větší než 30 metrů.

Výplně zábradlí

Zábradlí v domě, foto med

Zábradlí v provozech určených pro děti a v bytových domech musí být plné nebo s výplní tabulovou, sloupkovou ze svislých tyčových prvků nebo mřížovou. Mezery v zábradlí nesmí být širší než 12 cm v bytových domech a 8 cm v provozech určených pro děti. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou nejméně 10 cm vysokou.

Stavebnice – nerezové zábradlí

Zábradlí a madla, foto archiv

Některé firmy mají připravené doslova stavebnice, z nichž snadno a rychle postavíme zábradlí, splňující požadavky norem a stavebních předpisů. Nerezové zábradlí stavebnicového systému je určené pro betonová a montovaná schodiště, balkony nebo balustrády. Text Zuzana Nielsenová