Úpravy půdních prostor a stavební povolení

Jestliže si chceme rozšířit prostory pro bydlení a máme rodinný domek s nevyužitou půdou, můžeme právě zde vybudovat obytné podkroví. Než se pustíme do práce, měli bychom zvážit, jaké prostředí zde chceme vytvořit. Víte, co všechno k tomu budeme potřebovat a jaké všechny úřady je nutné oběhat?

Bez ohledu na to, chceme-li na půdě vybudovat pokoj, kancelář nebo celý podkrovní byt, měli bychom nejprve promyslet jejich půdorysné řešení.

Uspořádání prostoru

Čím více funkcí prostoru je třeba skloubit, tím je úkol těžší. Chceme-li se do podkrovního bytu přestěhovat s celou rodinou, bude určitě lepší ponechat společné prostory otevřené. Velký prostor, ve kterém se nachází kuchyně a obývací pokoj, podtrhne originalitu místa. Pokud jde o uspořádání ostatních místností, existují zde větší omezení v oddělení a rozmístění pokojů. Čím více oddělených prostor budeme chtít, tím více dveří bude třeba. Vytvoří se tak zóny živějšího pohybu, kde nebudeme moci umístit žádný nábytek. Kromě těchto zón je ještě nutné počítat s místy situovanými přímo pod krovem, která se často využívají jako odkládací plochy, ale celkově představují omezení prostoru. Optimální je tedy prostor co nejméně členit.

Dětské pokoje

Večerní debaty mezi dospělými, sledování televize a další aktivity vyžadují, abychom dětské pokoje oddělili od prostor ostatních. Pro tyto dvě oddělené zóny je půdní prostor ideálním řešením, neboť jeho přátelská atmosféra, zkosené stropy a krovy, které vytvářejí příjemná zákoutí, činí z podkroví místo, které si děti jistě oblíbí.

Prostor pro rodiče

Pro udržení harmonického soužití bude lepší, když si zařídíme vlastní oddělené klidné prostory v podkroví. A to zejména, máme-li dospívající děti. Pracovna je zásadní otázkou životního stylu a denního rytmu. Pokud je jeden z partnerů zvyklý pracovat dlouho do noci na počítači, nebo naopak ráno brzy vstává, bude soužití v otevřeném prostoru těžké. Proto bude vhodnější vytvořit pracovnu jako vlastní uzavřenou místnost.

Koupelna

Rodiče by měli mít v optimálním případě samostatnou koupelnu, s vchodem přímo z ložnice. Vanu můžeme umístit většinou přímo pod krov, zatímco sprchový kout vyžaduje větší prostor na výšku.

Potřebná dokumentace

Půdní vestavby podléhají stavebnímu řízení. Stavební úřad vydáním stavebního povolení potvrzuje, že projekt je v souladu s územním plánem a všemi závaznými předpisy. Součástí rozhodnutí o stavebním povolení jsou závazné podmínky pro realizaci. Teprve na základě stavebního povolení můžeme v projektu navržené stavební úpravy provést. Kromě projektové dokumentace budeme příslušnému stavebnímu úřadu předkládat statické posouzení, požární zprávu, doklad o právu disponovat s prostorem a souhlas majitele domu s navrhovanými stavebními úpravami. Součástí projektové dokumentace by mělo být i zajištění přístupu do zbývající části půdního prostoru pro případné opravy a nebo třeba přístup pro kominíka.

Kdy žádat o stavební povolení?

Stavební povolení potřebujeme pro stavební úpravy a změny v užívání části stavby, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí, které mění vzhled stavby, případně vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Povolení si můžeme obstarat sami nebo se obrátíme na projektanta. Projektová dokumentace podaná na stavební úřad musí obsahovat veškeré náležitosti. Pokud stavebními úpravami nezasáhneme do nosných konstrukcí budovy a vnějšího vzhledu objektu nebo chceme-li upravit a zařídit interiéry, aniž by se taková úprava viditelně dotkla vnějšku budovy nebo jeho polohy, nemusíme se na projektanta obracet. Projektant může provést kontrolní prohlídku domu a zhodnotit proveditelnost projektu. Lépe analyzuje strukturu domu, může nám navrhnout různá řešení, poté vyhlásit výběrové řízení, vybrat firmu, která provede požadované úpravy, a dohlížet na naši stavbu. Poradí nám i s technickými otázkami atypických staveb. Díky svému vzdělání je schopen zrealizovat náš projekt a může být i ideálním prostředníkem mezi námi a stavebními firmami.

Kolaudace

Po dokončení stavby v souladu s vydaným stavebním povolením je nutné získat kolaudační rozhodnutí vydané příslušným stavebním úřadem a teprve na jeho základě budeme moci nově vybudované prostory užívat k bydlení. Kolaudační rozhodnutí je důležitým podkladem i ve vztahu ke katastru nemovitostí. Příslušný katastrální úřad totiž teprve na základě předloženého pravomocného kolaudačního rozhodnutí může zapsat nově vybudované jednotky jako dokončené do katastru nemovitostí.

Co je hrubá zastavěná plocha a co čistá užitková plocha?

Hrubá podlažní plocha stavby je rovna součtu ploch všech podlaží vymezených vnějším obrysem budovy. Čistá užitková plocha je rovna součtu podlahových ploch místností všech podlaží bez plochy komunikací a plochy technického vybavení.

Kdy podáváme ohlášení stavebnímu úřadu?

Ohlášení stavebnímu úřadu je nutné v případě změn v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, jimiž se také nemění její vzhled a nevyžadují se posouzení vlivů na životní prostředí. Pokud dochází ke změnám vnější podoby budovy (vchody, vikýře, mansardové okno, střešní okna…), je nutné žádat o stavební povolení. Doklady a dokumentace, které je třeba doložit k ohlášení, jsou stejné jako u stavebního povolení. Rozhodnutí stavebnímu úřadu by mělo přijít do 40 dnů. Pokud ho nedostaneme, můžeme začít stavět. Vydání stavebního povolení trvá 30–60 dní a platí se za ně správní poplatek. Úřad stavbu nepovolí, pokud je například v rozporu s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo jestli s ní nesouhlasí některý dotčený orgán. Proti zamítnutí žádosti nebo zákazu ohlášené stavby se lze odvolat na nadřízeném úřadě.