Jun 292012
 

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je sice na pořízení nejdražší, ale při dodržování provozního řádu je v podstatě bezobslužná. Jedinou její nevýhodou je tedy pořizovací cena a spotřeba elektrické energie. Dá se použít všude tam, kde je zavedena elektřina, některé typy však nemusí být vhodné pro málo využívané rekreační objekty.


Čistírny odpadních vod slouží k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a malých provozoven. Existuje několik variant těchto čističek, které se od sebe liší technologicky, ale v principu jsou stejné. Vlastní čištění odpadních vod probíhá pomocí mikroorganismů. Ty potřebují ke svému životu vzduch, živiny a energii rozpadu organické hmoty. Mikroorganismy přisednou na podklad, jímž jsou různé biofiltry nebo biodesky. Aby byly zachovány jejich životní podmínky, musí být například biodesky při dostatku kyslíku ještě odpadními vodami smáčeny.

Dále se používají ještě čistící systémy s tzv. kalem ve vznosu. Při nich dochází k tomu, že jsou kalové částice záměrně promíchávány s odpadní vodou a vzduchem. Obvykle čistírny fungují na aerobním principu (s přístupem vzduchu), ale někdy pro jejich větší efektivitu předřazujeme anaerobní předčištění (bez přístupu vzduchu).

Nároky na funkci ČOV jsou alespoň 95% účinnost čištění, tichý chod zařízení, dlouhodobé fungování i bez přítoku splašků. Čistírna musí zvládnout nárazové denní množství a zlikvidovat je během 4 hodin. Odčerpaný přebytečný kal je biologicky aerobně stabilizovaný a je ho možné v tekuté formě přímo využít k hnojení půdy. Zdrojem vzduchu je dmychadlo, které umísťujeme mimo objekt čistírny, nejlépe do 5 m od ní. Prostor pro dmychadlo je 50x50X50 cm. Pro přívod stlačeného vzduchu můžeme použít potrubí 25 PVC v chránící liště (např. PVC, novodur). Rozvod vzduchu se zpravidla pokládá do společného výkopu kanalizace.

Umístění a stavební připravenost čističky odpadních vod

ČOV umísťujeme pod úroveň terénu a instalujeme vždy do míst, kde nebudou překážet a jsou mimo vjezdy a komunikace. Vzdálenost mezi vnější stěnou výrobku a stěnou budovy nebo komunikace má být nejméně 2 m. Vzdálenost čističky odpadních vod od vodního zdroje závisí mimo jiné na místních podmínkách, povrchu terénu, vlastnostech zeminy a směru toku podzemních a povrchových vod. V zóně spodní vody nebo při umístění výrobku na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších stavebních úpravách. Pokud jsou čističky odpadních vod použity pro čištění vod z kuchyní nebo jídelen pro větší počet strávníků, je třeba před ně osadit lapák tuků.

Povolení

Čistírna je stejně jako septik vodní dílo, takže potřebujeme stavební povolení od vodoprávního úřadu. Dále je nutné povolení na vypouštění odpadních vod. Spojením domovní čistírny odpadních vod s jímkou na vyčištěnou vodu vznikla varianta, která předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Z hlediska vodního zákona, pokud je voda vyčištěna a následně použita k zálivce pozemků, ať zemědělských či okrasných, nejde o zasakování do podzemních vod, protože se předpokládá, že voda bude 100% využita rostlinami v orniční vrstvě. Nejedná se tedy o vodní dílo.

Předpokládané náklady

K pořízení domovní čističky je možné žádat dotaci. Pro čtyřčlennou rodinu počítáme orientačně s těmito náklady: 300 Kč na stavební povolení, přibližně 2000 Kč/rok za spotřebu elektřiny a asi 40 000 – 65 000 Kč za samotnou čističku. Celoplastové ČOV jsou dodávány ve standardně vyráběných rozměrech s plastovým uzamykatelným poklopem. Jejich součástí je zdroj tlakového vzduchu – dmychadlo (kompresor), lze přikoupit i elektrorozvaděč s časovým spínačem. V ceně nejsou náklady na montáž potrubí přítoku a odtoku z čističky – instalační materiál, přívodo

vé potrubí PVC vzduchu od dmychadla k ČOV, stavební, zemní a výkopové práce a ani doprava na místo určení.

V některých případech budeme ještě potřebovat nástavec, který stojí okolo 3000 Kč. Základní výška ČOV je 1,8 m. Při uložení do větší hloubky je nutné objednat nástavec. Jak zjistíme, zda nástavec potřebujeme? Přivedeme potrubí do místa, kde bude čistička a změříme vzdálenost od středu trubky na nátoku po terén. Je-li 550 mm – tak nástavec nepotřebujeme.

Složení čističky odpadních vod:

– čerpací jímka
Podzemní objekt 2×2 m o hloubce 3,5 m s obsahem 8 m3. Vstup je krytý fošnami, v jímce jsou instalována dvě ponorná čerpadla s dezintegrátorem. Čerpadla jsou ovládána plovákovým spínačem. V době od 02,00 do 04,30 je chod čerpadel blokován pomocí spínacích hodin.

– vlastní ČOV

Zapínání a vypínání čerpadla v čerpací stanici řídí automaticky dva plováky. ČOV je rozdělena na dvě samostatné jednotky schopné samostatného provozu. Nádrže bioreaktorů jsou ze stěnových prvků – polypropylénových. Každá nádrž má rozměry 4x2x3 m, užitný obsah 21 m3. Uvnitř jsou instalovány technologické prvky:
– aerační rošt s jemnobublinnými elementy (16 kusů)
– čerpadlo na vyčištěnou vodu (2 kusy)
– plovákové spínače (4 kusy)
Ve zděném pilíři jsou ovládací rozvaděče a rotační dmychadla.

Jak pracuje čistička

Produktem čištění splaškových odpadních vod je stabilizovaný aktivní kal. Jedná se o biologický materiál, obsahující humusotvorné látky a mikroorganismy, který je vhodný ke zlepšení vlastností zemědělských půd. V čerstvém stavu je bez zápachu a hygienicky bezpečný.

Základní podmínkou pro správnou biologickou funkci ČOV je optimální stáří aktivovaného kalu v bioreaktoru. Při uvedení ČOV do provozu je nutné bioreaktor zaočkovat, a to čerstvým aktivovaným kalem z jiné aktivační ČOV. Za 25–40 dní se vytvoří optimální koncentrace kalu a na ní je závislá účinnost ČOV. Optimální stáří kalu je proto nutné udržovat v uvedeném rozmezí a to pravidelným odváděním přebytečného kalu. Nestane-li se tak, dojde ke snížení účinnosti čištění vlivem autolýzy aktivovaného kalu. Provozovatel je proto povinen (1x denně) kontrolovat koncentraci aktivovaného kalu v bioreaktoru a v pravidelných intervalech odvádět přebytečný kal.

Popis čištění odpadních vod

Čištění odpadních vod je založeno na principu nízkozatížené aktivace s využitím aerobních mikroorganismů, využívajících organické látky obsažené v odpadní vodě jako substrát. Čištění je jednostupňové, probíhá v jedné nádrži – bioreaktoru. Čištění odpadních vod probíhá ve 24hodinových cyklech. Jeden cyklus čištění zahrnuje tři sekvence:

* sekvence 1 – aktivace
Dochází k odstranění organických látek z odpadní vody působením mikroorganismů (aktivovaného kalu). Bioreaktor je intenzivně provzdušňován a promícháván tlakovým vzduchem pomocí jemnobublinných aeračních elemenů. Sekvence aktivace je ukončena automaticky vypnutím dmychadla v 02,00 hodin. Aktivace – dochází k odstraňování organických látek z odpadní vody působením aerobních mikroorganismů. Bioreaktor je intenzivně provzdušňován a promícháván tlakovým vzduchem.

* sekvence 2 – sedimentace
Sedimentace probíhá po dobu 120 minut, tj. do 04,00 hodin. V průběhu této sekvence se vločky aktivovaného kalu usadí na dno nádrže. Po uplynutí doby prodlevy je automaticky spuštěno čerpadlo určené pro vyčištěnou vodu. Po vypnutí dmychadla probíhá sedimentace – vločky aktivovaného kalu se usadí na dno nádrže. Po uplynutí 120 minut je automaticky spuštěno čerpadlo určené pro vyčištěnou vodu.

* sekvence 3 – čerpání vyčištěné vody
Čerpadlo čerpá vyčištěnou vodu. Po vyčerpání na úroveň minimální provozní hladiny v bioreaktoru se čerpadlo automaticky vypne a spustí se dmychadlo. Tím je uzavřen jeden cyklus čištění. Po vyčerpání vyčištěné vody na úroveň minimální provozní hladiny v bioreaktoru se čerpadlo automaticky vypne a spustí se dmychadlo. Odstraňování fosforu se provádí chemickým srážením pomocí koagulantu síranu železitého (Preflok). Je dávkován manuálně 1x denně.

 


Sorry, the comment form is closed at this time.